Zadania

 

Do zadań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych obejmujących w szczególności:

 • literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,

 • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,

 • literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

 • piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

 • podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego,

 • materiały informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty i polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz o wprowadzanych zmianach w systemie oświaty,

 • materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w zakresie: wymagań stawianych szkołom i placówkom, których spełnienie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej; realizacji podstaw programowych; wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego; wyników sprawdzianów i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz o wprowadzonych zmianach w systemie oświaty,

 • materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Organizowanie i prowadzenie wspomagania z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty:

 • szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,

 • bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.

3. Prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej.

4. Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.

5. Biblioteka może ponadto:

 • prowadzić działalność wydawniczą,

 • organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.