62-020 Swarzędz; Osiedle Czwartaków 1
Tel.: 577 001 347
biblioteka@swarzedz.pbp.poznan.pl
http://swarzedz.pbp.poznan.pl
www.pbp.poznan.pl/swarzedz/
www.pbp.swarzedz24.pl
Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
2 i 4 sobota miesiąca 9.00-15.00
(oprócz wakacji)

Statut PBP w Poznaniu


 

 

S T A T U T

P U B L I C Z N E J   B I B L I O T E K I  P E D A G O G I C Z N E J

W  P O Z N A N I U

 

 

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu zwana dalej „Biblioteką” działa
na podstawie:

1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572);

2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674);

3) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. nr 85, poz. 539
z późniejszymi zmianami);

4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 369);

5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. z 2003 r.
nr 89, poz. 825);

6) niniejszego Statutu.

§ 2.

Organem prowadzącym dla Biblioteki jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 3.

Nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

 

§ 4.

Siedzibą Biblioteki jest miasto Poznań.

 

§ 5.

Biblioteka posiada filie w:

1) Gnieźnie, o nazwie Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie;

2) Grodzisku Wlkp., o nazwie Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia
w Grodzisku Wlkp.;

3) Międzychodzie, o nazwie Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia
w Międzychodzie;

4) Nowym Tomyślu, o nazwie Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia
w Nowym Tomyślu;

5) Obornikach, o nazwie Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia
w Obornikach;

6) Swarzędzu o nazwie Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia
w Swarzędzu;

7) Szamotułach, o nazwie Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia
w Szamotułach;

8) Śremie, o nazwie Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie;

9) Środzie Wlkp., o nazwie Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia
w Środzie Wlkp.;

10) Wolsztynie, o nazwie Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia
w Wolsztynie;

11) Wrześni, o nazwie Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia we Wrześni.

 

§ 6.

Filie stanowią integralną część Biblioteki i są objęte jej budżetem.

 

§ 7.

Filie Biblioteki tworzy, likwiduje i przekształca organ prowadzący na wniosek dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, w ramach posiadanych środków.

 

§ 8.

Biblioteka prowadzi działalność na obszarze Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 9.

Biblioteka używa pieczęci okrągłej z godłem państwa oraz nazwą w otoku „Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu” i posługuje się pieczęcią podłużną z podaniem nazwy
i adresu.

 

 

Rozdział 2

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

 

 

§ 10.

Celem działania Biblioteki jest wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli,
a także wspieranie działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego,  placówek artystycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, innych placówek oświatowych oraz zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.

§ 11.

Do zadań realizowanych przez Bibliotekę należy w szczególności:

1) Gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych; zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych obejmujących
w szczególności:

a) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,

b) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,

c) literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół,

d) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

e) podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego,

f) materiały informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty i polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, oraz o wprowadzanych zmianach w systemie oświaty,

g) materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek
w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w zakresie: wymagań stawianych szkołom i placówkom, których spełnienie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej; realizacji podstaw programowych; wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego; wyników sprawdzianów i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz o wprowadzonych zmianach w systemie oświaty,

h) materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej
z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) Organizowanie i prowadzenie wspomagania z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty:

a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,

b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną;

3) Prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;

4) Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;

5) Biblioteka może ponadto:

a) prowadzić działalność wydawniczą,

b) organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorski.

 

§ 12.

1) Biblioteka współpracuje w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz
z innymi bibliotekami poprzez:

a) organizowanie i prowadzenie praktyk studenckich w zakresie bibliotekoznawstwa,

b) prowadzenie szkolenia studentów w zakresie korzystania z usług Biblioteki,

c) wymianę informacji o kierunkach kształcenia i wymaganej literaturze nauczanych przedmiotów,

d) opracowywanie zestawień bibliograficznych i wykazów literatury dla potrzeb placówek doskonalenia nauczycieli i innych użytkowników oraz oferowanie własnych zbiorów,

e) współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli w prowadzeniu doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych.

 

 

Rozdział 3

ORGANY BIBLIOTEKI

§ 13.

Organami Biblioteki są:

1) Dyrektor Biblioteki;

2) Rada Pedagogiczna Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu.

 

§ 14.

Funkcję dyrektora Biblioteki powierza i z tej funkcji odwołuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 15.

Działalnością Biblioteki kieruje dyrektor, który w szczególności:

1) odpowiada za realizację zadań statutowych, poziom i jakość usług oraz rozwój Biblioteki;

2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w bibliotece nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami;

3) powołuje i odwołuje kierowników filii;

4) powołuje i odwołuje kierowników działów w Bibliotece;

5) powołuje i odwołuje stałe lub doraźne zespoły zadaniowe do pomocy w realizacji zadań statutowych;

6) zatrudnia i zwalnia pracowników Biblioteki;

7) sprawuje nadzór pedagogiczny w Bibliotece;

8) ustala regulaminy  Biblioteki;

9) zatwierdza regulaminy  filii Biblioteki;

10) opracowuje arkusz organizacji Biblioteki;

11) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

12) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną Biblioteki
i zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;

13) reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz;

14) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Biblioteki.

§ 16.

1) Rada  Pedagogiczna Biblioteki zwana dalej Radą,  jest kolegialnym organem Biblioteki w zakresie realizacji jej statutowych zadań;

2) W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w Bibliotece;

3) W zebraniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym także inne osoby, zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady;

4) Przewodniczącym Rady jest dyrektor Biblioteki;

5) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny
za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie
z regulaminem Rady;

6) Dyrektor przedstawia Radzie, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności Biblioteki;

7) Do kompetencji stanowiących Rady należy:

a) zatwierdzanie strategii działania Biblioteki, planów pracy i programów rozwoju oraz planów wewnątrzbibliotecznego doskonalenia nauczycieli (WDN),

b) opiniowanie:

 • zmian w strukturze organizacyjnej Biblioteki,
 • wniosków o nagrody, odznaczenia i inne wyróżnienia dla pracowników,
 • regulaminów wewnętrznych Biblioteki,
 • planu finansowego Biblioteki,
 • zatrudniania na stanowiskach kierowniczych w Bibliotece i odwoływania z tych stanowisk;

8) Rada uchwala statut Biblioteki i jego zmiany;

9) Rada może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora

Biblioteki;

10) Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności  co najmniej

połowy jej członków;

11) Rada ustala regulamin swojej działalności;

12) Posiedzenia Rady są protokołowane;

13) Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania  spraw poruszanych na posiedzeniu

Rady, które mogą naruszać dobro osobiste nauczycieli i innych pracowników.

 

§ 17.

Uchwały Rady  i decyzje dyrektora są jawne.

Rozdział 4

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

§ 18.

 

1) Szczegółową organizację działania Biblioteki w danym roku szkolnym określa

arkusz organizacji Biblioteki uwzględniający roczny plan pracy oraz plan finansowy

Biblioteki;

2) Arkusz organizacji Biblioteki opracowuje dyrektor Biblioteki i przedkłada organowi

prowadzącemu do dnia 30.04 danego roku;

3) Arkusz podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Bibliotekę do dnia 31 maja

danego roku.

 

§ 19.

1) W Bibliotece tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

a) dyrektor Biblioteki,

b) wicedyrektor,

c) kierownik filii,

d) kierownik działu.

 

§ 20.

1) Powierzenia stanowiska wicedyrektora  i odwołania z niego dokonuje dyrektor Biblioteki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.

 

 

§ 21.

1) Powierzenia stanowiska kierownika filii i kierownika działu oraz odwołania z tych stanowisk dokonuje dyrektor Biblioteki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego
i Rady Pedagogicznej.

 

§ 22.

1) Do zadań wicedyrektora Biblioteki należy:

a) wykonywanie zadań wynikających z przydziału czynności i kompetencji ustalonych przez dyrektora Biblioteki,

b) zastępowanie, w pełnym zakresie praw i obowiązków dyrektora Biblioteki w czasie jego nieobecności.

 

§ 23.

Kierownik filii w szczególności:

1) kieruje filią Publicznej Biblioteki Pedagogicznej;

2) opracowuje projekt planu pracy filii;

3) opracowuje projekt przydziału czynności nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych
w filii;

4) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w filii;

5) planuje, organizuje i realizuje zadania filii w zakresie gromadzenia, opracowywania, ochrony, przechowywania i udostępniania użytkownikom zbiorów bibliotecznych;

6) opracowuje, gromadzi i udostępnia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym dane statystyczne dotyczące filii Publicznej Biblioteki Pedagogicznej;

7) administruje i gospodaruje mieniem filii w celu zapewnienia ciągłości
jej funkcjonowania.

 

 

§ 24.

Kierownik działu:

1) kieruje działem Publicznej Biblioteki Pedagogicznej;

2) opracowuje projekt pracy działu;

3) opracowuje projekt przydziału czynności pracowników zatrudnionych w dziale;

4) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w Bibliotece;

5) opracowuje, gromadzi i udostępnia, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym dane statystyczne dotyczące działu.

 

§ 25.

1) Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność służbową przed dyrektorem Biblioteki;

2) Do zdań głównego Księgowego należy w szczególności:

a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

b) opracowanie projektu budżetu Biblioteki w zakresie dochodów i wydatków oraz środka specjalnego i sprawowanie nadzoru nad jego realizacją,

c) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej  dochodów i wydatków budżetowych Biblioteki,

d) prowadzenie nadzoru i kontroli nad obsługą kasową Biblioteki,

e) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Biblioteki,

f) prowadzenie spraw płacowych pracowników,

g) przygotowanie i sporządzanie okresowych i rocznych zbiorczych analiz, sprawozdań
i informacji o realizacji planu,

h) opracowywanie projektów  zarządzeń wewnętrznych wydawanych przez dyrektora Biblioteki, a dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

3) Szczegółowy zakres obowiązków służbowych głównego Księgowego ustala dyrektor Biblioteki.

 

§ 26.

 1. W Bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze oraz pracownicy administracyjni
  i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

 

 

§ 27.

1) Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy ustaw i akty wykonawcze wydane na ich podstawie, a w szczególności ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674);

2) Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy rzetelne realizowanie zadań związanych
z powierzonym mu stanowiskiem;

3) Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:

a) stwarzanie użytkownikom Biblioteki najkorzystniejszych warunków dostępu
do poszukiwanej literatury i informacji,

b) stwarzanie atmosfery życzliwości i gotowości niesienia merytorycznej pomocy użytkownikom Biblioteki,

c) promowanie Biblioteki i jej usług,

d) proponowanie rozwiązań innowacyjnych, mających  na celu doskonalenie form i metod pracy Biblioteki na rzecz jej użytkowników,

e) udział w kształceniu i doskonaleniu kadr nauczycieli-bibliotekarzy oraz przygotowaniu uczniów i studentów do korzystania z informacji,

f) prowadzenie dokumentacji i statystyki związanej z wykonywaną pracą,

g) bieżące śledzenie postępów wiedzy z dziedziny pedagogiki i bibliotekoznawstwa poprzez czytanie literatury przedmiotowej,

h) bieżąca znajomość nabytków Biblioteki i szybkie reagowanie na potrzeby czytelników w zakresie poszukiwanych źródeł informacji,

i) systematyczne doskonalenie umiejętności i uzupełnianie kwalifikacji poprzez samokształcenie i udział w zorganizowanych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

4) Szczegółowe zakresy obowiązków służbowych pracowników ustala dyrektor Biblioteki.

 

§ 28.

1) Do zadań pracowników administracji i obsługi należy w szczególności:

a) prowadzenie obsługi technicznej i administracyjnej Biblioteki,

b) prowadzenie kasy, spraw kadrowych i socjalnych pracowników Biblioteki,

c) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach Biblioteki.

2) Zadania magazyniera bibliotecznego:

a) dostarczanie czytelnikom zamówionych książek i włączanie zwróconych książek
na regały,

b) wykonywanie drobnych napraw księgozbioru,

c) oklejanie kodami kreskowymi książek,

d) dbałość o ład i porządek w przydzielonym magazynie.

 

§ 29.

1) Do obowiązków wszystkich pracowników Biblioteki należy:

a) rzetelne i terminowe realizowanie powierzonych zadań,

b) dbałość o mienie Biblioteki – troska o zbiory, wyposażenie i sprzęt.

 

§ 30.

1) W  Bibliotece funkcjonują następujące działy:

a) Dział Gromadzenia i Opieki nad  Zbiorami,

b) Dział Opracowania Zbiorów,

c) Dział  Udostępniania i Informacji o Zbiorach,

d) Filie w: Gnieźnie, Grodzisku, Międzychodzie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Swarzędzu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wlkp., Wolsztynie i we  Wrześni,

e) Dział Administracyjno-Obsługowy,

f) Księgowość.

2) Działy tworzy, przekształca i likwiduje dyrektor w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną.

 

§ 31.

Działy i filie Biblioteki współpracują ze sobą w zakresie:

a) kompleksowej automatyzacji procesów bibliotecznych,

b) kreowania polityki gromadzenia i opracowania zbiorów,

c) doboru i selekcji zbiorów w czytelni i wypożyczalni,

d) przeprowadzania skontrum zbiorów,

e) badania i zaspakajania potrzeb klientów,

f) mierzenia jakości pracy i opracowywania programów rozwoju Biblioteki,

g) promocji Biblioteki,

h) wymiany doświadczeń i doskonalenia warsztatu pracy,

i) doskonalenia zawodowego i pomocy instrukcyjno-metodycznej,

j) organizowania i prowadzenia praktyk studenckich i przysposobienia bibliotecznego
dla uczniów i studentów,

k) wspierania działalności bibliotek szkolnych.

§ 32.

 1. Zakres zadań dla poszczególnych działów oraz funkcjonujące w nich stanowiska pracy    określa Regulamin organizacyjny Biblioteki.
 2. Zadania działów dotyczą w szczególności:

2.1  Dział Gromadzenia i Opieki nad zbiorami:

a) gromadzenie bieżące i retrospektywne zbiorów,

b) prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków,

c) selekcja i ubytkowanie, skontrum zbiorów,

d) prowadzenie i melioracja katalogów kartkowych oraz komputerowej bazy danych,

e) prowadzenie prenumeraty czasopism,

f) dbałość o zbiory, ustawienie oraz zabezpieczenie  w magazynach,

g) badanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych; mierzenie jakości pracy,

h) stała współpraca z uczelniami wyższymi, zakładami kształcenia i placówkami doskonalenia  nauczycieli oraz innymi bibliotekami w procesie  kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli,

i) współpraca z bibliotekami pedagogicznymi i szkolnymi wdrażającymi komputerowe programy biblioteczne,

j) organizowanie i prowadzenie praktyk studenckich w zakresie bibliotekoznawstwa,

k) organizowanie form doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek pedagogicznych
i szkolnych,

l) pomoc instrukcyjno-metodyczna dla bibliotekarzy.

 

2.2  Dział Opracowania Zbiorów

a) opracowywanie bieżące i retrospektywne zbiorów,

b) tworzenie słownika haseł przedmiotowych zgodnie z JHP BN,

c) prowadzenie i melioracja katalogów kartkowych oraz komputerowej bazy danych,

d) prowadzenie dokumentacji statystycznej,

e) badanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych; mierzenie jakości pracy,

f) organizowanie i prowadzenie praktyk studenckich w zakresie bibliotekoznawstwa,

g) organizowanie form doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek pedagogicznych
i szkolnych,

h) pomoc instrukcyjno-metodyczna dla bibliotekarzy.

 

2.3  Dział Udostępniania i Informacji o Zbiorach:

a) prowadzenie kartoteki czytelników,

b) udostępnianie księgozbioru zgodnie z regulaminem,

c) prowadzenie statystyki związanej z obsługą czytelników,

d) badanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych; mierzenie jakości pracy,

e) dbałość o zbiory, ustawienie oraz zabezpieczenie  w magazynach.

f) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej,

g) sporządzanie zestawień bibliograficznych i wykazów literatury dla potrzeb placówek doskonalenia nauczycieli i innych użytkowników oraz oferowanie własnych zbiorów,

h) prowadzenie lekcji bibliotecznych dla uczniów,

i) organizowanie i prowadzenie praktyk studenckich w zakresie bibliotekoznawstwa,

j) współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami w środowisku oświatowym na rzecz upowszechniania najnowszych źródeł informacji,

k) promowanie działalności i zbiorów bibliotecznych w środowisku nauczycieli
i pracowników oświaty,

l) prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i kulturalnej, w szczególności otwartych zajęć edukacyjnych na rzecz zainteresowanych grup czytelników,

m) stała współpraca z uczelniami wyższymi, zakładami kształcenia i placówkami doskonalenia  nauczycieli oraz innymi bibliotekami w procesie  kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli,

n) współpraca z bibliotekami pedagogicznymi i szkolnymi wdrażającymi komputerowe programy biblioteczne,

 • o) pomoc instrukcyjno-metodyczna dla bibliotekarzy.

 

2.4    Dział Administracyjno-Obsługowy:

a) prowadzenie spraw kadrowych i emerytalno-rentowych,

b) prowadzenie archiwum i archiwum akt osobowych,

c) sporządzanie sprawozdań i analiz związanych ze sprawami osobowymi,

d) załatwianie czynności korespondencyjnych,

e) zakup materiałów, sprzętu i urządzeń, redagowanie dokumentów i pism,

f) bieżąca konserwacja obiektu,

g) dbałość o porządek i estetykę pomieszczeń z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP.

2.5    Księgowość:

a) opracowywanie planów finansowych, analiz stanu majątkowego i wyników finansowych,

b) realizacja operacji księgowych,

c) prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej obsługiwanych jednostek zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,

d) kompletowanie, rejestrowanie i klasyfikowanie dokumentów księgowych PBP i filii,

e) prowadzenie całokształtu prac z zakresu rachunkowości,

f) prowadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej i ewidencjonowanie majątku PBP i filii,

g) sporządzanie i rozliczanie wynagrodzeń,

h) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości
w szczególności zakładowego planu kont i obiegu dokumentów.

 1. Przydziały czynności dla pracowników Biblioteki oraz jej filii określają odpowiednio

dyrektor Biblioteki oraz kierownicy filii i działów.

 

§ 33.

Liczbę etatów pedagogicznych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi zatwierdza organ prowadzący.

§ 34.

Zasady korzystania ze zbiorów, dostępu do zasobów Internetu, prawa i obowiązki użytkowników Biblioteki określa Regulamin Udostępniania Zbiorów.

 

§ 35.

1) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu gromadzi książki, czasopisma  oraz

materiały biblioteczne, w tym dokumenty piśmiennicze, zapisy obrazu i dźwięku oraz zbiory multimedialne obejmujące w szczególności:

a) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,

b) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,

c) literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół,

d) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

e) podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego,

f) materiały informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty i polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz o wprowadzanych zmianach w systemie oświaty,

g) materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w zakresie: wymagań stawianych szkołom i placówkom, których spełnienie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej; realizacji podstaw programowych; wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego; wyników sprawdzianów i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz o wprowadzonych zmianach w systemie oświaty,

h) materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) Biblioteka powiększa swoje zasoby poprzez:

a) zakupy ze środków budżetowych i ofiarodawców,

b) dary od wydawców, księgarń, czytelników,

c) przyjmowanie w zamian za zagubione książki;

3) Przy powiększaniu zbiorów Biblioteka kieruje się jej profilem oraz potrzebami użytkowników;

4) W sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych Biblioteka stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. RP z 2008 r. nr 205, poz. 1283).

 

§ 36.

1) Biblioteka planuje i przeprowadza selekcje zbiorów pod kątem aktualności, poczytności
i stanu technicznego oraz na bieżąco podczas wprowadzania ich do baz komputerowych.

2) Biblioteka przeprowadza skontrum materiałów bibliotecznych w zależności od liczby zbiorów:

a) co najmniej raz na 10 lat w przypadku, gdy zbiory nie przekraczają 100 000 jednostek – filie,

b) w sposób ciągły, gdy zbiory przekraczają 100 000 jednostek – PBP Poznań;

3) Szczegółowe zasady selekcji określa Regulamin, a zasady prowadzenia dokumentacji reguluje rozporządzenie wymienione w pkt 4 § 35.

 

 

§ 37.

1) Uwzględniając potrzeby środowiska Biblioteka udostępnia swoje zbiory:

 

a) Poznań:

Dział Gromadzenia i Opieki nad  Zbiorami                     i

Dział  Udostępniania i Informacji o Zbiorach

poniedziałek – piątek

sobota

 

9-19

9-15

 

b) Filie:

Wykaz filii pracujących w soboty podlega aktualizacji na początku każdego roku szkolnego po analizie sytuacji kadrowej w placówkach.

poniedziałek – piątek

 

sobota

10- 17

 

9-15

 

2) W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) Biblioteka udostępnia swoje zbiory w godzinach

od  9.00-14.00. W soboty PBP jest nieczynna.

 

§ 38.

1)Biblioteka funkcjonuje jako jednostka budżetowa w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz.1240).

 

§ 39.

1) Biblioteka prowadzi wydzielony rachunek dochodów (WRD).

2) Szczegółowy sposób prowadzenia rachunku określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40.

 

Zmian w statucie Biblioteki dokonuje oraz statut uchwala Rada Pedagogiczna Biblioteki
z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora Biblioteki.