62-020 Swarzędz; Osiedle Czwartaków 1
Tel.: 577 001 347
biblioteka@swarzedz.pbp.poznan.pl
http://swarzedz.pbp.poznan.pl
www.pbp.poznan.pl/swarzedz/
www.pbp.swarzedz24.pl
Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
2 i 4 sobota miesiąca 9.00-15.00
(oprócz wakacji)

Regulamin biblioteki


Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW


I. Przepisy ogólne
1. Biblioteka służy potrzebom nauczycieli wszystkich typów szkół i innych placówek oświatowych oraz wszystkich osób zainteresowanych sprawami oświaty.
2. Biblioteka prowadzi działalność w zakresie informacji bibliotecznej, bibliograficznej i katalogowej.
3. Zbiory Biblioteki podlegają przepisom o ochronie własności społecznej. Korzystający mają obowiązek szanowania udostępnianych im materiałów bibliotecznych. Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie straty powstałe z ich winy.
4. Administratorem danych osobowych czytelników jest Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu. Dane te podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Dane osobowe gromadzone są w celu świadczenia usług bibliotecznych, egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów i należności z tytułu nieprzestrzegania Regulaminu udostępniania zbiorów oraz w celach statystycznych i badawczych.
5. Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
6. Czytelnik rezygnujący z usług Biblioteki ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z ewidencji czytelników, a Biblioteka ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań.
7. Pracownicy Biblioteki nie udzielają informacji o danych osobowych czytelników.
8. Zapisu do Biblioteki dokonuje się na podstawie dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu zawierającego numer PESEL.
9. Czytelnik zapisujący się do Biblioteki wypełnia i podpisuje Zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.
10. Wszelkie zmiany w danych osobowych należy zgłaszać pracownikom Biblioteki.
11. Użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną, którą okazuje każdorazowo przy korzystaniu z usług Biblioteki. Karty nie wolno odstępować, ani wypożyczać innym osobom, oprócz osób które zostały zgłoszone na Zobowiązaniu jako upoważnione do korzystania z karty. Udostępnienie karty bibliotecznej innej osobie niż osoba upoważniona jest równoznaczne z wzięciem przez właściciela karty odpowiedzialności za wypożyczone materiały.
12. Przy zapisie i odnawianiu karty pobierana jest opłata manipulacyjna przeznaczona na zakup nowości wydawniczych oraz za usługi informacyjne i bibliograficzne.
13. Po wypożyczeniu lub zwrocie książek czytelnik ma obowiązek sprawdzić stan swojego konta, a ewentualne uwagi zgłosić bibliotekarzowi.
14. O zagubieniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie powiadomić pracowników Biblioteki.
15. Czytelnicy niepełnoletni mogą otrzymać kartę biblioteczną na podstawie legitymacji szkolnej w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
16. Użytkownicy podczas korzystania ze sprzętu komputerowego nie mogą podejmować żadnych działań skutkujących jego uszkodzeniem lub zakłóceniem działania sieci komputerowej. Niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu oraz korzystanie z materiałów własnych zawierających treści sprzeczne z prawem.

II. Zasady wypożyczania materiałów bibliotecznych
1. Do korzystania ze zbiorów uprawniona jest każda osoba zwana dalej użytkownikiem, legitymująca się ważną kartą biblioteczną.
2. Potwierdzeniem wypożyczenia materiałów bibliotecznych jest elektroniczny ZAPIS w komputerowej bazie bibliotecznej, z wyjątkiem czytnika książek elektronicznych, którego wypożyczenie potwierdza Czytelnik własnoręcznym podpisem w Zeszycie wypożyczeń.  
3. Czytniki książek elektronicznych wypożycza się na 1 miesiąc.  
4. Nauczyciel ma prawo wypożyczyć 8 książek na 1 miesiąc.
5. Inni Czytelnicy mają prawo wypożyczyć 5 książek na 1 miesiąc.
6. Jeżeli książka jest nadal potrzebna, użytkownik może uzyskać przedłużenie terminu jej wypożyczenia o 1 miesiąc, jeżeli nie jest zamówiona przez inną osobę. Czytelnicy prolongują termin wypożyczenia książki przez dostęp online lub osobiście w Bibliotece.
7. Prolongata materiałów bibliotecznych nie jest udzielana jeżeli czytelnik:
- nie zwrócił ich w terminie,
- nie ma uregulowanych zobowiązań wobec Biblioteki.
8. W przypadku przekroczenia terminu wypożyczenia, Biblioteka pobiera karę za każdy dzień zwłoki w wysokości 10 groszy od każdego przetrzymanego egzemplarza książki.
9. W przypadku przekroczenia terminu wypożyczenia czytnika książek elektronicznych, Biblioteka pobiera karę za każdy dzień zwłoki w wysokości 1 złotych.
10. Czytelnik, który zwrócił książkę, ale nie zapłacił kary, nie może wypożyczać książek do czasu rozliczenia się z Biblioteką.
11. Biblioteka nie ma obowiązku monitowania użytkowników przetrzymujących wypożyczone książki.
12. Czytelnicy udostępniający Bibliotece adres swojej poczty elektronicznej otrzymują przypomnienia o terminie zwrotu wypożyczonych materiałów generowane przez system komputerowy. Przypomnienie to ma tylko charakter pomocniczy i jego niedostarczenie nie stanowi podstawy do obniżenia lub anulowania nałożonej opłaty.
13. Czytelnik, do którego zostanie skierowany monit wysłany pocztą tradycyjną, ponosi koszty jego wysyłki.
14. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki Użytkownik ma obowiązek:
- zakupu tego samego tytułu,
- przekazania innego egzemplarza dostępnego na rynku, wskazanego przez Bibliotekę,
- wpłacenia na konto bankowe Biblioteki ekwiwalentu ustalonego przez bibliotekarza w wysokości aktualnej wartości (w przypadku wyczerpanego nakładu – wysokości ceny antykwarycznej).
15. W przypadku zgubienia lub zniszczenia czytnika książek elektronicznych Użytkownik ma obowiązek:
- zakupu tego samego czytnika,
- przekazania innego czytnika dostępnego na rynku, wskazanego przez Bibliotekę,
- wpłacenia na konto bankowe Biblioteki ekwiwalentu ustalonego przez bibliotekarza.
16. Wobec czytelników, którzy nie wywiązują się ze zobowiązań niniejszego Regulaminu, Biblioteka może dochodzić roszczeń korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej.
17. W celu uzyskania podpisu na obiegówce (potwierdzenie rozliczenia się z Biblioteką) należy przedłożyć dowód osobisty lub inny dokument zawierający numer PESEL.

III. Zasady korzystania z materiałów bibliotecznych udostępnianych na miejscu
1. Prawo do korzystania z materiałów bibliotecznych udostępnianych na miejscu mają wszyscy zarejestrowani użytkownicy Biblioteki.
2. Podstawą do korzystania ze zbiorów jest aktualna karta biblioteczna.
3. W uzasadnionych przypadkach czytelnik może wypożyczyć na zewnątrz zbiory z księgozbioru podręcznego. Wypożyczone materiały mogą być wydane nie wcześniej niż na godzinę przed zamknięciem Biblioteki  i  muszą zostać zwrócone najpóźniej  w godzinę po otwarciu  Biblioteki  w dniu następnym. Przekroczenie terminu zwrotu skutkować będzie zakazem wypożyczeń na zewnątrz.

IV. Przepisy końcowe
1. Użytkownicy Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych, pozostawionych na komputerze.
3. W Bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy, zakaz prowadzenia rozmów przez telefon, palenia tytoniu i spożywania posiłków.
4. Odmawia się świadczenia usług bibliotecznych osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
5. W przypadku konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki lub zaistnienia innych sytuacji powodujących zagrożenie życia i zdrowia, należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki.
6. Użytkownicy nieprzestrzegający Regulaminu mogą na mocy decyzji Dyrektora Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu utracić prawo do korzystania z Biblioteki.
7. Regulamin został przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 10 listopada 2016 roku.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2016 roku.
Obowiązuje w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu i we wszystkich placówkach filialnych.
9. Traci moc Regulamin udostępniania zbiorów z dnia 1 września 2014 roku.